Rada i Zarząd Fundacji:

 

Prezes Zarządu - lek. med. Katarzyna Garus
Zastępca Prezesa Zarządu - lek. med. Wojciech Strojny
Zastępca Prezesa Zarządu - dr med. Szymon Skoczeń
Członek Zarządu - prof. dr hab. med. Walentyna Balwierz
Sekretarz - mgr inż. Róża Kępińska
Skarbnik  - dr med. Angelina Moryl-Bujakowska
Rzecznik Fundacji - mgr Monika Glondys

 

Członkowie Rady i Zarządu Fundacji pełnią swe funkcje społecznie.

 
Wyciąg ze Statutu Fundacji:

 

Art. 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działalności Zarządu należy:
a) prowadzenie bieżącej działalności Fundacji zgodnie z programem uchwalonym przez Radę,
b) opracowanie rocznych planów i programów realizacji celów Fundacji,
c) zarządzanie majątkiem Fundacji określonym w Art. 5 i Art. 6,
d) sporządzanie rocznych, a w razie potrzeby okresowych sprawozdań z działalności Zarządu, o stanie majątkowym oraz przedkładanie ich Radzie,
e) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu i wykorzystaniu dochodów Fundacji na działalność statutową.